do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Sprawy społeczne Profilaktyka zdrowotna

Rozstrzygnięcie konkursu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ
OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W 2018 ROKU

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
  Burmistrz Miasta Czeladź
  ul. Katowicka 45
  41-250 Czeladź
 2. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2018 roku pn. „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE CZELADŹ NA LATA 2018-2022” w zakresie:
  • działań promocyjno-informacyjnych,
  • działań informacyjno-edukacyjnych,
  • działań związanych z realizacją szczepień 12-letnich dziewcząt chroniących przed zakażeniami wirusami brodawczaka ludzkiego HPV wywołującymi zmiany przedrakowe oraz rakiem szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytnicy i kłykcinami kończystymi (co najmniej typu 6,11,16,18), w schemacie 2-dawkowym

  Program oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Miasta Czeladź oraz www.bip.czeladz.pl.

 3. Adresaci konkursu:

  Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 160), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu, wykonujące działalność leczniczą na terenie Czeladzi na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Ślaskiego.

 4. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2018 roku wynosi 50 000,00 zł.
 5. Termin realizacji zadania: Od dnia podpisania umowy do 23.11.2018 r.
 6. Termin i sposób składania ofert:

  Oferta konkursowa, pod rygorem odrzucenia powinna być złożona kompletna, wraz z załącznikami, sporządzona w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz złożone:

  • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2018r. do godziny 16.30
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 pokój 219 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  „KONKURS OFERT – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ HPV”

  W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Czeladź.
  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

  Niniejsze ogłoszenie, szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy, projekt umowy, „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MIEŚCIE CZELADŹ NA LATA 2018-2022” dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź oraz www.bip.czeladz.pl oraz w Urzędzie Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 pokój 411 i 404.

 7. Dodatkowych wyjaśnień udziela Kierownik Referatu Polityki Społecznej telefonicznie 32 763 79 77, 32 763 79 76, osobiście w siedzibie Urzędu ul. Katowicka 45 pok. 411 lub 404, korespondencyjnie: e-mail
 8. Wynik konkursu podany zostanie do publicznej wiadomości.
 9. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
 10. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta Czeladź zastrzega sobie prawo do: 

 1. Wyboru więcej niż jednej oferty.
 2. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program.
 3. Odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 4. Przesunięcia terminu składania ofert.
 5. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H