do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
18 lipca 2019
kategoria:
Aktualności
Kiosk handlowy na sprzedaż
 

Burmistrz Miasta Czeladź zaprasza do składania ofert w drugim przetargu pisemnym na sprzedaż kiosku handlowego stanowiącego własność Gminy Czeladź.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanego kiosku handlowego wyposażonego w kosze i półki do ekspozycji towaru, rolety zewnętrzne na trzech ścianach oraz daszek.

Cena wywoławcza kiosku: 3 500,00 zł brutto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godz. 11.00 w kasie Urzędu Miasta Czeladź lub przelewem na konto Urzędu z adnotacją "dotyczy kiosku handlowego”. Nr rachunku do wpłaty wadium: 33 1050 1269 1000 0008 0214 7595. Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku sprzedającego.


Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta
  • oferowaną cenę
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem kiosku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin


Oferta jest ważna jeżeli zawiera ww. dane, została złożona w terminie, oferuje cenę co najmniej wywoławczą i oferent wniósł wadium w wyznaczonym terminie.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu do dnia 05.08.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:


Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41- 250 Czeladź i oznakowana odpowiednio dla przedmiotu którego dotyczy: "Sprzedaż kiosku handlowego" Nie otwierać przed 05.08.2019r. godz. 12:00


oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Otwarcie ofert: 05.08.2019 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej nr 2 Urzędu Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź. Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert.


Pozostałe informacje:

  • Przetarg jest ważny jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna ważna oferta.
  • Kiosk zostanie sprzedany za  najwyższą zaoferowaną cenę.
  • Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wysokość wadium) natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, bądź w innym terminie wyznaczonym przez komisję przetargową. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z zawartej umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium dla pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednakże nie później niż 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.
  • Kiosk można odebrać natychmiast po wpłacie ceny nabycia.
  • Kiosk można oglądać w dnich 11- 12.07.2019 roku r. w godz. 10.00- 14.00 na terenie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi przy ul. Elizy Orzeszkowej 12.
  • Wszelkie informacje na temat sprzedaży kiosku, uzyskać można w pok. nr 309 w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym Urzędu Miasta Czeladź lub pod numerami telefonu 32 76 37 990, 32 76 37 974.


Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt umowa sprzedaży 2.odt 19-07-18 14:08 18.52KB pobierz plik: umowa sprzedaży 2.odt
odt FORMULARZ OFERTOWY 2.odt 19-07-18 14:08 25.29KB pobierz plik: FORMULARZ OFERTOWY 2.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H